Základní školy Kryry, Louny a Ústí nad Labem s námi získaly dotaci od Ústeckého kraje na podporu prevence rizikového chování, kdy školy jsou  samy realizátory preventivních programů podle Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních.