Termíny: Plánované datum vyhlášení výzvy: 1. 5. 2017 Plánované datum ukočení příjmu žádostí: 1. 6. 2017 Podporované aktivity: – Zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby). – Skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností. – Zajištění doprovodu dětí na…

Termín: žádosti přijímány do 20. března 2017 Oprávněný žadatel: jednotlivec s těžkou ztrátou zraku Oblast podpory: – speciální zdravotní, kompenzační a rehabilitační pomůcky, vodicí a asistenční psi (pokud neuhradí zdravotní pojišťovna nebo úřad práce), – asistenční a průvodcovské služby, – výuka prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí, nácvik sebeobslužných činností a speciálních dovedností,…

Oprávněný žadatel: ZŠ, SŠ, VOŠ, konzervatoře Termín podání žádosti: od 2. 1. do 28. 2. 2017 Oblast podpory: Cílem je podpora bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na školách. Podpora projektů usilujících o odstranění architektonických bariér prostřednictvím nákupu plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů, zvukových a světelných naváděcích systémů apod. Financování: Max. výše je 400…

MŠMT dnes oficiálně vyhlásilo Výzvu č. 35 OP VVV. Příjem žádostí může začít 🙂

Do 1. února 2017 můžou střední školy žádat o asistenta – amerického studenta, absolventa bakalářského studijního programu, který bude asistovat učitelům při výuce angličtiny, a to po dobu jednoho školního roku.

Podávání žádostí: prosinec 2016 až září 2017 Opravněný žadatel: Střední a vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku Oblast podpory: – personální podpora, – DVPP, – sdílení zkušeností pedagogů, – stáže pedagogů, – tandemová výuka, – zapojení odborníka z praxe do výuky, – zapojení ICT technika do výuky, – CLIL ve výuce, – doučování žáků…

Projekty Mobility osob Do 2. února 2017 jsou přijímány žádosti v těchto oblastech: – Školní vzdělávání MŠ, ZŠ, SŠ – Odborné vzdělávání Projekty spolupráce Do 29. března je možné žádat na projekty v těchto oblastech: – Školní vzdělávání MŠ, ZŠ, SŠ – Odborné vzdělávání

Podporované aktivity: – Dotace na vzdělávání, rozvoj vědomostí a dovedností žáků v zájmovém a neformálním vzdělávání, jehož obsah výrazně přesahuje rámec příslušného stupně vzdělávání žáka a které jsou zaměřeny zejména na přírodovědné a technické obory. – Dotace pouze vzdělávací aktivitu v minimální délce trvání 25 hodin pracovní zátěže žáka/rok. – Dotace je určena na financování…

Cíl: – Maximální rozvoj dítěte a žáka, kterému je škola schopna zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání. – Podpora pedagogických pracovníků formou síťování se zkušenými kolegy. – Vznik a šíření metodických materiálů. Minimální délka trvání projektu: 24 měsíců Maximální délka trvání projektu: 36 měsíců

Žadatel musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu, tedy jednu z následujících aktivit. Je možné zvolit více jak jednu aktivitu. – Centra kolegiální podpory – Podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce – Spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání při začleňování dětí a žáků se SVP v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura –…