Termíny:
Plánované datum vyhlášení výzvy: 1. 5. 2017
Plánované datum ukočení příjmu žádostí: 1. 6. 2017

Podporované aktivity:
– Zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby).

– Skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností.

– Zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity.

– Příměstské tábory v době školních prázdnin.

Předpokládaná alokace: 265 000 000 Kč.

Podrobné informace budou zveřejněny ve výzvě.

Termín: žádosti přijímány do 20. března 2017

Oprávněný žadatel: jednotlivec s těžkou ztrátou zraku

Oblast podpory:

– speciální zdravotní, kompenzační a rehabilitační pomůcky, vodicí a asistenční psi (pokud neuhradí zdravotní pojišťovna nebo úřad práce),

– asistenční a průvodcovské služby,

– výuka prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí, nácvik sebeobslužných činností a speciálních dovedností, např. čtení a psaní Braillova bodového písma, kurzy obsluhy náročných kompenzačních pomůcek

– pomoc těžce zrakově postiženým na rozvoj hudebního talentu, tvůrčích schopností a podporu kulturních, sportovních a zájmových aktivit

Oprávněný žadatel: ZŠ, SŠ, VOŠ, konzervatoře

Termín podání žádosti: od 2. 1. do 28. 2. 2017

Oblast podpory: Cílem je podpora bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na školách. Podpora projektů usilujících o odstranění architektonických bariér prostřednictvím nákupu plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů, zvukových a světelných naváděcích systémů apod.

Financování: Max. výše je 400 000 Kč (instalace 1 zařízení), 500 000 Kč (instalace 2 a více zařízení), spoluúčast žadatele není nutná.

MŠMT dnes oficiálně vyhlásilo Výzvu č. 35 OP VVV. Příjem žádostí může začít 🙂

Do 1. února 2017 můžou střední školy žádat o asistenta – amerického studenta, absolventa bakalářského studijního programu, který bude asistovat učitelům při výuce angličtiny, a to po dobu jednoho školního roku.

Celý tým TOP Priority Vám přeje klidné a pohodové prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v novém roce 2017.

obr

Podávání žádostí: prosinec 2016 až září 2017

Opravněný žadatel: Střední a vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku

Oblast podpory:
– personální podpora,
– DVPP,
– sdílení zkušeností pedagogů,
– stáže pedagogů,
– tandemová výuka,
– zapojení odborníka z praxe do výuky,
– zapojení ICT technika do výuky,
– CLIL ve výuce,
– doučování žáků a další

Podpořeny budou všechny žádosti, které budou formálně správně zpracované 🙂

Projekty Mobility osob
Do 2. února 2017 jsou přijímány žádosti v těchto oblastech:
– Školní vzdělávání MŠ, ZŠ, SŠ
– Odborné vzdělávání

Projekty spolupráce
Do 29. března je možné žádat na projekty v těchto oblastech:
– Školní vzdělávání MŠ, ZŠ, SŠ
– Odborné vzdělávání

Podporované aktivity:

– Dotace na vzdělávání, rozvoj vědomostí a dovedností žáků v zájmovém a neformálním vzdělávání, jehož obsah výrazně přesahuje rámec příslušného stupně vzdělávání žáka a které jsou zaměřeny zejména na přírodovědné a technické obory.

– Dotace pouze vzdělávací aktivitu v minimální délce trvání 25 hodin pracovní zátěže žáka/rok.

– Dotace je určena na financování zájmového a neformálního vzdělávání souvisejícího se vzděláváním žáků ve věku 13 – 19 let.

Termín podání: 10. 11. 2016

Cíl:
– Maximální rozvoj dítěte a žáka, kterému je škola schopna zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání.
– Podpora pedagogických pracovníků formou síťování se zkušenými kolegy.
– Vznik a šíření metodických materiálů.

Minimální délka trvání projektu: 24 měsíců
Maximální délka trvání projektu: 36 měsíců