Prohlášení společnosti TOP Priority s.r.o. ke zpracování osobních dat v rámci uzavřených smluv o poskytování služeb

Společnost TOP Priority s.r.o. poskytuje služby administrace projektů a dotací školám a dalším subjektům. S ohledem na skutečnost, že společnost TOP Priority s.r.o. (zpracovatel) se při plnění svých povinností stává zpracovatelem osobních údajů, které jsou ve správě škol (správce), se tímto prohlášením stanovují výslovně tyto povinnosti zpracovatele v oblasti práce s osobními údaji, které mu předá ke zpracování Příjemce:

  • Zpracovatel nezapojí do zpracování osobních údajů žádné další osoby bez předchozího písemného souhlasu správce,
  • zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce (vč. předání údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím); výjimkou jsou pouze případy, kdy jsou určité povinnosti zpracovateli uloženy přímo právním předpisem,
  • zpracovatel zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti,
  • zpracovatel bude správci bez zbytečného odkladu nápomocen při plnění povinností správce, zejména povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů, povinnosti ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu dle čl. 33 nařízení, povinnosti oznamovat případy porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů dle čl. 34 nařízení, povinnosti posoudit vliv na ochranu osobních údajů dle čl. 35 nařízení a povinnosti provádět předchozí konzultace dle čl. 36 nařízení; za tímto účelem zpracovatel zajistí nebo přijme vhodná technická a organizační opatření, o kterých ihned informuje správce;
  • zpracovatel po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním dle potřeb správce řádně naloží se zpracovávanými osobními údaji, např. všechny osobní údaje vymaže nebo je vrátí správci a vymaže existující kopie apod.,
  • zpracovatel poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené správci právními předpisy,
  • zpracovatel poskytne bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, kterou stanoví správce, součinnost potřebnou pro plnění zákonných povinností správce spojených s ochranou osobních údajů, jejich zpracováním a s plněním smlouvy o zpracování osobních údajů.

Všechna ostatní ustanovení uzavřených smluv o poskytování služeb zůstávají v platnosti v původním změní.

Ve Svitavách dne 1.5.2018

Vojtěch Sýs, jednatel
TOP Priority, s.r.o.